Prace ziemne i bezpieczeństwo

Prace ziemne wiążą się z budową domów i przygotowaniem do założenia instalacji wodno- kanalizacyjnej i elektrycznej. Podczas prac wykorzystuje się wiele różnych maszyn budowlanych. Należy także pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wykonywania prac.

Prace ziemne związane są z wydobywaniem gruntu naturalnego oraz jego kształtowaniem i transportowaniem. Jest to nieodzowny element każdej budowy domu, który obejmuje wykonywanie fundamentów pod budowle nadziemne oraz przygotowanie gruntu do założenia instalacji podziemnych. Do robót ziemnych zalicza się także kształtowanie terenu, usypywanie wałów i nasypów.

Podczas prac ziemnych wykorzystuje się maszyny budowlane, takie jak:

 • koparki
 • zgniatarki
 • spycharki
 • równiarki.

Część prac nad gruntem można wykonać za pomocą ręcznych młotów pneumatycznych. Firma Warszawski Kopacz specjalizuje się w wykonywaniu prac ziemnych za pomocą nowoczesnych maszyn budowlanych i wyburzeniowych.

głęboki wykop w ziemi

Prace ziemne polegają także na odkopywaniu instalacji

Co zaliczamy do robót ziemnych?

Roboty ziemne polegają na odspojeniu gruntu, przetransportowaniu w wyznaczone miejsce i ułożenie go w nasyp lub wywiezienie z placu budowy. Biorąc pod uwagę ukształtowanie oraz wielkość terenu wyróżniamy roboty ziemne:

 • liniowe- wykonywane są na długim i wąskim pasie terenu, np. budowa drogi, układanie torowiska, rurociągów, kabli pod powierzchnię terenu; 
 • powierzchniowe- wykonywane w celu dostosowania powierzchni terenu pod zabudowę np. lotniska, placu miejskiego;
 • wykopy budowlane- niezbędne do wykonania podziemnych części budynków oraz posadowienia ich fundamentów.

Podstawowa klasyfikacja robót ziemnych dzieli je na:

 • prace przygotowawcze- roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, ułożenie liniii energetycznych, oczyszczanie terenu oraz odwadnianie gruntu. Prace przygotowawcze polegają także na usunięciu mało wartościowej ziemi na posesji oraz wytyczeniu obrysu budynku. 
 • prace podstawowe- zalicza się do nich makroniwelację i niwelację oraz wykopy liniowe i przestrzenne. Dodatkowo do tych prac zalicza się ostateczne ukształtowanie terenu.
 • prace wykończeniowe- polegają na profilowaniu i zabezpieczaniu skarp i nasypów oraz wyrównanie wykopów. Ziemne roboty wykończeniowe polegają na ułożeniu darni i zaadaptowaniu małej architektury.

Roboty ziemne, a zasady BHP

Podczas wykonywania robót ziemnych występuje wysokie zagrożenie dla osób, które biorą w nich udział bezpośrednio oraz dla osób występujących w pobliżu. Z tych względów istotna jest organizacja pracy przed rozpoczęciem jak i w trakcie. Rozpoczęcie robót powinno zostać poprzedzone:

 • opracowaniem projektu położenia instalacji i urządzeń podziemnych, które mogą znaleźć się w obrębie prowadzonych prac;
 • ustalenie przez kierownika budowy miejsc, w których znajdują się instalacje i sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, ciepłownicze, kanalizacyjne i wodociągowe;
 • ogrodzeniem i zamontowaniem oznakowania z napisami ostrzegawczymi w miejscu robót ziemnych;
 • opracowaniem instrukcji bezpieczeństwa w przypadku przegrzewania, zamarzania lub rozmarzania gruntu, a także ustawienie znaków ostrzegawczych i oświetlenie terenu pracy.

Do podstawowych zasad w trakcie wykonywanych robót ziemnych zalicza się:

 • ogrodzenie niebezpiecznego miejsca oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych;
 • ręczne prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych;
 • ustawienie ogrodzenia z czerwonym światłem ostrzegawczym wokół miejsca wykopu w celu ograniczenia dostępu osób niezatrudnionych;
 • zapewnienie stałego dozoru placu budowy, gdy nie może on zostać odpowiednio ogrodzony i oznakowany.

załadunek piasku na wywrotkę

Do prac ziemnych konieczna jest współpraca wielu maszyn budowlanych

Usługi w zakresie wykopów

Wykopy to budowle ziemne w postaci ukształtowanej wolnej przestrzeni, która powstała w wyniku usunięcia zalegającego gruntu. Wszystkie wykopy trzeba wykonywać z zastosowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Wśród wykopów wyróżnia się:

 

 • budowlane- kompleksowe przygotowanie terenu pod budowę piwnic, fundamentów, basenów, podziemnych parkingów itp.; 
 • przygotowawcze- pod montaż instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej;
 • wąskoprzestrzenne- wykopy o szerokości dna do 1,5 metra przy użyciu maszyn budowlanych;
 • szerokoprzestrzenne- wykopy o szerokości dna powyżej 1,5m.;
 • płytkie- prace ziemne do 1 metra;
 • średniogłębokie- wykopy do 3 metrów;
 • głębokie- prace na głębokości powyżej 3 metrów;
 • podstropowe- prace wykonywane metodą podstropową;
 • liniowe- roboty ziemne wykonywane w długim i wąskim pasie terenu, są to wykopy pod kable elektryczne, rurociągi, wykopy pod powierzchnią gruntu;
 • szczelinowe- prowadzone w szczelinach;
 • rozporowe- wykopy wykonane w rozporach.

 

Dodatkowo wśród prac ziemnych wyróżnia się wszelkiego rodzaju prace prowadzone za pomocą maszyn budowlanych, a także ręcznych maszyn. Te wykorzystywane są do drobnych i dokładnych robót ziemnych. Wśród nich wyróżnia się:

 

 • budowę nasypów; 
 • zagęszczenia;
 • niwelowanie placów;
 • skarpowanie;
 • wymianę gruntu;
 • hałdowanie;
 • profilowanie oraz korytowanie podłoża;
 • wiercenie otworów pod ogrodzenia, wygrodzenia;
 • makroniwelacja terenu.

wywrotka wysypuje piasek
Do prac podczas transportowania ziemi wykorzystuje się głównie wywrotki

Zabezpieczenie wykopów

Wykopy należy każdorazowo zabezpieczyć balustradami z poręczami na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości większej niż 1 m. od krawędzi wykopu. W zależności od rodzaju wykonywanego wykopu należy zadbać o bezpieczeństwo.

Zabronione jest:

 • przebywanie osób postronnych między koparką a ścianą wykopu;
 • składowanie wyrobów, materiałów i urobku w nieodpowiedniej odległości od wykopu;
 • rozpoczęcie robót w wykopie przed sprawdzeniem stanu jego odbudowy lub skarp;
 • przejeżdżanie maszynami budowlanymi obok wykopów- powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem prac budowlanych takich jak wykopanie gruntów, przygotowanie powierzchni do założenia instalacji wodno- kanalizacyjnej lub elektrycznej, wykopanie oczka wodnego, zdecyduj się na skorzystanie z oferty profesjonalnej firmy. Warszawski Kopacz oferuje prace minikoparką, koparko- ładowarką, wywóz ziemi oraz roboty ziemne. Skorzystaj z oferty firmy i ciesz się profesjonalnie wykonanymi pracami ziemnymi.